MEDIA STATEMENT BY THE
INKATHA FREEDOM PARTY


Isitatimende Egameni Lomndeni WakwaButhelezi


21 Septemba 2011   

 

 

 

Ngicelwe ngumndeni wakwaButhelezi ukuba ngiphendule izinsolo eziphume ephepheni Isolezwe ezithi kuyisifiso somndeni ukuthi uMntwana Mangosuthu Buthelezi athathe umhlalaphansi kwezombusazwe kusuka manje.

 

Umndeni wakwaButhelezi ufisa ukukuchitha ngayoyonke indlela ukuthi lona ngumbono womndeni wonke kanti futhi ufisa ukuzehlukanisa nalemibiko engenaso isisekelo.

 

Ukuphawula okuvele ephephandabeni lanamuhla ngumbono welungu elilodwa lomndeni ekade liwusho egameni lalo.  UMntwana uPhumzile ushilo yena qobo lwakhe ukuthi ukugcizelele ephephendabeni Isolezwe ukuthi ubengakhulumi egameni lomndeni.  Eqinisweni uthi kuningi akushilo okushiywe ngaphandle okukhombisa ukuthi  kukhethwe amabala kulokho akushilo ngokwenhlosothizeni.

Lokhu kuyinto engubugebengu obuyisimangaliso nengamukelekile.

 

Izingxoxo ngekusasa loMntwana waKwaPhindangene yinto esobala okukhulunywa ngakho iminyaka eminingi.  Kuyishwa ukuthi abezinhlelo zokusakaza izindaba balokhu bezama ukubhula, ukuhambela phambili kanye nokuqagula ikusasa.

Isinqumo esingujuqu kuloludaba siyothathwa nguMntwana wakwaPhindangene, umndeni kanye neQembu.

 

Umndeni wakwaButhelezi ukuhlaba uyakuhlikiza ukuqagula ngempilo yoMntwana.

Ngenkathi elaliswa esibhedlela ngenxa yokukhathala ngomhlaka- 9 Septemba sakhishwa isitatimende esigcwele sikhishelwa abezindaba esinayoyonke imininingwane.  UMntwana khishwe esibhedlela emveni kweviki waseyalelwa ngodokotela bakhe ukuthi angaqali ukusebenza njengokujwayelekile masinyane njengoba vele kubanjalo uma umuntu elulama.

 

Umndeni ufisa ukuzwakalisa ukumesekela ngokupheleleyo nokungaguqukiyo uMntwana wakwaPhindangene obizweni lwakhe abizelwa kulo lokusebenzela isizwe.

 

Umntwana Mangosuthu Buthelezi uphila nse, amandla akhe asebuyile kanti futhi usekulungele ukuqala imisebenzi yakhe ngentshisekelo kanye nomdlandla aziwa ngawo kanti futhi nahlonishwa ngawo.

 

Thintana no:
Liezl van der Merwe, 082 729 2510
Umxhumanisi woMntwana wakwaPhindangene kanye nabeZindaba, kulenombolo .