IFP CALLS FOR LIFESTYLE AUDITS FOR KZN HEADS OF DEPARTMENTS

The IFP calls on the KZN Premier, Sihle Zikalala to urgently start conducting lifestyle audits for senior officials including Heads of Departments in the Province. This comes after serious allegations of corruption levelled against Nokuthula Khanyile, the HOD of the Department of Social Development who is being investigated by the Hawks. The HOD is accused of soliciting Money […]

Read Article

UKUHLALA KWESISHAYAMTHETHO SAKWAZULU-NATALI EMPHAKATHINI WASOGWINI KWAQOLOQOLO NGOLWESIHLANU MHLAKA 1 KULWEZI 2019 ENKUNDLENI YEZEMIDLALO EMANTIYANENI EMZUMBE

  NKULUMO NGU: MNTOMUHLE B KHAWULA – MPL – IFP   Mhlonishwa Somlomo Ndunankulu Amakhosi aseNdlunkulu Abefundisi Obaba Omama Bafowethu nawodadewethu. Ngiyalithokozela ithuba egameni leQembu leNkatha Yenkululeko. Somlomo iPhalamende lize lapha emphakathini ukuze abahlonishwa bezwe uvo lwabantu ngezinkinga eziningi ezikhungethe abantu bakithi. Ngithunywa yiwo lomphakathi Somlomo egameni leQembu leNkatha ukuba ngibike ezinye zalezinkinga. Angeke ngingene […]

Read Article