CONTRIBUTION ON DEBATE ON CRIMINALITY, GBV & SOCIAL ILLS

  Speech by: Hon T.P Madlopha-Mthethwa, MPL KZN LEGISLATURE   Hon Speaker, Kubalulekile ukuthi uma namhlanje njengoba sizokhuluma ngodaba olubucayi kangaka oseluphenduke umbhedukazwe kesisukume sigobise amakhanda ethu sikhuleke ngezinhliziyo sinxuse uMdali ukuthi ehlise uMoya oNgcwele phezu kwalelizwe lethu eseliphenduke inhlekisa kwamanye amazwe ngokuthi abesifazane nezingane sebephenduke abazingelwa amadoda anonya mihla namalanga. Njengabaholi kumele imiqondo yethu […]

Read Article

Debate on GBV, Social Ills & Criminality

  Speech By: Hon M.B Gwala, MPL 25 September, 2019   Hon Speaker, 1. SOCIALS ILLS OF XENOPHOBIA Hon Speaker, the last few weeks portrayed a terrifying image where we saw heinous violence and horrific incidences of blacks are arising against blacks which is totally unacceptable. South Africa was a warzone and its image on […]

Read Article