IFP extends condolences on passing of Mary Twala

The IFP extends its sincere and most heartfelt condolences on the passing of legendary South African actor, Mary Twala. We extend our condolences during this time of bereavement to Somizi Mhlongo, immediate and extended family, to her friends, and to the South African family, at this time of deep grief and sadness. Mama Mary towered […]

Read Article

IFP Gauteng calls for reinstatement of Level 5 Lockdown

The IFP in Gauteng has noted with grave concern, the substantial escalation of confirmed COVID-19 cases, both nationwide and, particularly, within the Province. The IFP notes that Gauteng is the most populated province in the country and acknowledges that there is an expectation of a significantly higher number of cases of the virus here. However, […]

Read Article

The War at Home – GBV in South Africa

NATIONAL ASSEMBLY 30 JUNE 2020 DEBATE A MATTER OF PUBLIC NATIONAL IMPORTANCE TITLED: “The Scourge of Gender-Based Violence against Women and Femicide”   Women are traditionally the heart of the home – they nurture and care for their families – yet in South Africa the home has become a battlefield. Daily news reports are just […]

Read Article

IFP IKHALA NGAMAHOLO ONOBHALA BAMAKHOSI

iQembu leNkatha kuSishayamthetho saKwaZulu Natali likhathazekile ukuthola umbiko kanye nezikhalo ezivela koNobhala beziNkantolo zoMdabu okubuye kuthiwe ngoNobhala bamaKhosi kuSifundazwe saKwaZulu Natali wokuthi bathola iholo elingu R1600 ngenyanga.Leliholo abalitholayo kabanawo ngisho nomhlomulo wempesheni obekwa eceleni ukuze uma sebethatha umhlalaphansi kubenemali abayitholayo. Kulesikhathi lapho izinga lempilo lilimbi kangaka namandla erandi ephansi kangaka,lemali ayanele ukufeza izidingo zempilo zalabasebenzi.Eqinisweni […]

Read Article