Image Credit: ENCA

Inkonzo Yesikhumbuzo Esezingeni Lesifundazwe Kuhlonishwa Indlovukazi Ushiyiwe Matfombi Dlamini Zulu

INKONZO YESIKHUMBUZO ESEZINGENI LESIFUNDAZWE KUHLONISHWA INDLOVUKAZI USHIYIWE MATFOMBI DLAMINI ZULU
IBAMBABUKHOSI LESIZWE SAMAZULU
YETHULWA
NGUMNTWANA UMANGOSUTHU BUTHELEZI MP
UNDUNANKULU WENDABUKO WENDLU YOBUKHOSI NESIZWE SAMAZULU
INKOSI YAKWABUTHELEZI
UMSUNGULI NOMENGAMELI NGOKUHLONISHWA WEQEMBU LE-IFP

EsiGodlweni Sasebukhosini KwaKhangelamankengane, KwaNongoma

 

His Royal Highness uMntwana uGuduza, Induna uGinidza nethimba laBantwana naMakhosazana asebukhosini abathunywe yiSilo iNkosi uMswati III, iNkosi yaseSwatini;
Amalungu oMndeni Wasebukhosini boMbuso waseSwatini;
Amalungu oMndeni Wasebukhosini bamaZulu, kubandakanya neNdlovukazi Her Majesty iNdlovukazi uMaZungu; nabafelokazi beSilo iNkosi yethu engasekho;
Abantwana beSilo neBambabukhosi lethu elingasekho –
His Royal Highness uMntwana uMisuzulu;
Her Royal Highness uMntwana uNtandoyesizwe, nomyeni wakhe, uMnu Moses Tembe;
Her Royal Highness uMntwana uNomkhosi;
Her Royal Highness uMntwana uBukhosibemvelo;
His Royal Highness uMntwana uBambindlovu Makhosezwe;
His Royal Highness uMntwana uLungelo;
His Royal Highness uMntwana uMandlesizwe;
His Royal Highness uMntwana uSimangaye;
UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uMnu Sihle Zikalala;
Ongqongqoshe, Osekela-Ngqongqoshe, no-Ngqongqoshe beZifundazwe;
AmaKhosi noNdlunkulu Bezindlu Zasebukhosini;
Amakhosi oMbuso wamaZulu;
Inkosi uPhathisizwe Chiliza, uSihlalo Wendlu Yesifundazwe Yabaholi Bendabuko;
kanye nabo bonke abalahlekelwe.

Namuhla ekuseni nginikhuthaza ngeHubo leNkosi uDavide, “INkosi iseduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo; iyabasindisa abanomoya odabukileyo.” Masibambelele kula mazwi, ngoba izinhliziyo zethu ngempela zephukile.

Eminyakeni engamashumi amane nesishiyagalombili edlule, iNgonyama iNkosi uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, weza ezongibona futhi wangazisa ukuthi iSilo iNkosi uSobhuza II uvumile ukuba amganisele ngendodakazi yakhe. Intombi enhle uMntwana uShiyiwe Mantfombi wayesezoba uNdlunkulu Omdala weNkosi yethu. Ngajabula, ngoba ngangibuhlonipha kakhulu ubukhosi baseSwatini. Mina nomama, uMntwana uMagogo kaDinuzulu, sasamukelwe iNkosi uSobhuza II, eminyakeni eyishumi ngaphambili. Ngangazi ukuthi lo mshado uzobuqinisa ngisho nangokwengeziwe ubuhlobo obuqinile phakathi kwalemiBuso yomibili.

Ngakho-ke inhliziyo yami yavele yacwila ngoLwesithathu lapho ngibona ithimba lobukhosi baseSwatini liletha umzimba weNdlovukazi ekhaya usuka eGoli. Ngibonga uMntwana uGuduza, owayewuzakwethu njengoNgqongqoshe Wezasekhaya, kanye neNduna uGinidza, kanye nabantwana namakhosazana aseSwatini.

Egameni lesizwe samaZulu nasegameni loMndeni Wasebukhosini bamaZulu, siyabonga ngokuletha iBambabukhosi ekhaya KwaKhangelamankengane. Sizwelana ngokujulile neSilo iNkosi uMswati III neSizwe samaSwazi. Sizwa ubuhlungu enibuzwayo, ngoba silahlekelwe uMntwana omuhle kakhulu.

INdlovukazi uMantfombi ubengowesifazane onesizotha nobumnene obukhulu. Uma ubheka nje indlela abeziphethe ngayo ububona ukuthi uzalelwe ebukhosini. Noma kunjalo ubewumuntu othobekile. Ubebakhathalela ngokujulile abantu bakhe, ikakhulu abesifazane beSizwe samaZulu. Ubebelulela izandla zakhe abakhuphule.

Abaningi bazomhlonipha njengomeluleki wabo nomuntu owayebakhuphula. Ngempela ubenakho kokubili ubuhle nokuhlakanipha. Anginamahloni ukusho ukuthi bengibheke phambili ekumboneni eyiBambabukhosi, ngoba ubezomangaza abaningi ngokujula komqondo wakhe nangezinga ayezinikele ngalo kubantu bakhe.

Yilokho kuzinikela okwamholela ekubeni amukele umthwalo omkhulu. Lapho iSilo, iNkosi yethu, siyikhetha iNdlovukazi uMantfombi, ngencwadi yayo yamafa, ukuba ibe iBambabukhosi, yamukela umthwalo omkhulu. Ukuvuma kwakhe ukuwamukela kubonisa amandla obuntu bakhe. Njengokuvamile, wabeka iSizwe samaZulu kuqala.

Kubuhlungu kakhulu ukuthi usilahlekele ngokungazelele kangaka, esewumqemane. Kubuhlungu ngisho nakakhulu uma kungakadluli ngisho nezinyanga ezimbili sasihlangene KwaKhethomthandayo sifihle umyeni wakhe, iNkosi yethu.

Kunzima ngisho nokucabanga ngobuhlungu obuzwiwa yizingane zakhe. Sizwelana nazo ngokujulile. Siyazisekela futhi siyazithandazela. Sithandazela futhi noMndeni Wasebukhosini bamaZulu olahlekelwe kakhulu ngesikhathi esifushane kangaka. Sisho okufanayo nangoMndeni waseBukhosini baseSwatini.

Kwangathi iNkosi ingasiqinisa sikwazi ukuthwala lolu sizi.

Sibonga uMhlonishwa uMengameli weZwe noMhlonishwa uNdunankulu weSifundazwe saKwaZulu-Natal ngoseko abasinike lona ngokuhlonipha iNdlovukazi yethu. Ngokwenza kanjalo, bahloniphe isizwe sethu.

ISilo iNkosi Letsie III woMbuso waseLesotho ungicele ukuba ngidlulisele ukudabuka kwakhe eMindenini Yasebukhosini beSizwe samaZulu nesamaSwazi. USomfemfe u-Archbishop Thabo Cecil Makgoba, naye ungicele ukuba ngininike umyalezo wakhe.

UMbhishobhi uDkt Lekganyane, uMbhishobhi we-Zion Christian Church, nabaholi abaningi bezenkolo abahlukahlukene badlulise imiyalezo yabo yokuzwelana nathi. Siyayazisa imithandazo yabo nokusekela.

Manje, ngomusa kaNkulunkulu, kwangathi indodakazi yeSilo iNkosi uSobhuza II, udadewabo weSilo iNkosi uMswati III, iNdlovukazi Enkulu yeSilo iNkosi uZwelithini kaBhekuzulu, neBambabukhosi leSizwe samaZulu, angalala ngokuthula.