ISITATIMENDE SABEZINDABA

UBANJISWE IQANDA LENJELWANE UNGQONGQOSHE WEZEMFUNDO KWAZULU -NATALI

Iqembu leNkatha Yenkululeko KwaZulu-Natali lexwayisa uNgqongqoshe wezemfundo Kwisifundazwe uMhlonishwa uKwazi Mshengu ukuba aphaphame avuke emaqandeni ngoba uma kungenjalo uzozithola esebhajwe obishini olungenakutakuleka. Izwe laseNingizimu Afrika lilungiselela ukubuyisela abafundi ezikoleni ngemuva kwesikhathi eside izikole zivaliwe ngenxa yomkhuhlane obhubhisayo uCOVID 19.

Esikhathini esiningi abahlonishwa oNgqongqoshe bathembela emibikweni abayinikwa yiminyango yabo ngezinto esezenzekile kumbe ezisuke zizokwenzeka. Kuyadabukisa ukubona ukuthi naye uNgqongqoshe uMshengu uthembela impela kulemibiko yabasebenzi bomnyango wakhe.

Emhlanganweni wekomiti lezemfundo lesifundazwe ngoLwesihlanu mhlaka 22 Meyi 2020, imibiko eyethulwe yinhloko yomnyango uDkt Nzama nethimba lakhe ikhombe ukuthi kuningi osekwenziwe wumnyango kwathunyelwa ezikoleni ukulungiselela ukuba othisha nabafundi babuyele ezikoleni eziphephile. Umnyango ubike ukuthi lokhu okuthiwa ama-PPE kokuvikela othisha nabafundi sekuthunyelwe cishe kuzona zonke izikole. NjengeQembu leNkatha sibatshelile ukuthi lokhu abakukhulumayo ngamampunge. Babike ukuthi sekuqashwe ama-Coop kuzona zonke izikole ukuba zisikwe utshani zibe sesimweni esihlanzekile sokusebenza. Inkatha ibatshelile ukuthi ngamampunge lawo.

Babike ukuthi umuthi oyisibulalagciwane usuthunyelwe ngezigubhu ezikoleni ukuze kuhlanzwe wonke amagumbi kubulawe igciwane. Sibatshelile ukuthi kakunjalo kodwa izikole zamukele nje inkeshezana kulabo abaqashwe wumnyango. Babike ukuthi sekuqashwe ama-Coop kuzona zonke izikole ukuze zisanithayizwe kubulawe igciwane. INkatha ibatshelile ukuthi ngamampunge lawo.

Babike ukuthi othisha sebekuqeqeshelwe ukumelana noCOVID 19. Babika ukuthi abapheki nabo sebemi ngenkomo ngoba sebehlonyosiwe. Babika ukuthi abentilasipothi eqashwa nguhulumeni sebefundisiwe ngalesisimo. Konke lokhu ubuqiniso bako buyangabazeka. Okubuhlungu, uma sebezibhalile lezi zinganekwane zabo kuthunyelwa uNgqongqoshe ukuba aye emphakathini ayozicula, ebese-ke kuba nguye uNgqongqoshe obonakala ewuhubhu lukabhejane. Vuka emaqandeni mfokaMshengu, kusemhlabeni lapha.
Okucaca kuthi bha ngukuthi izikole eziningi esifundazweni KwaZulu Natali kazikulungele ukwamukela othisha ngoMsombuluko mhlaka 25 Meyi 2020. Kasazike ukuthi kuyofika usuku lokwamukela abafundi ngoMsombuluko mhlaka 1 Juni 2020 isimo siyobe sesinjani.

Izikole ezingi okumiswe ukufunda zingenawo amanzi, kuzophinda kuvulwe zingakabi nawo. Izikole ebezigcwele abafundi ngokweqile emakilasini zathenjiswa omahamba nendlwana ukuphungula ukugcwala ngokweqile, kuzophinda kuvulwe zisabhekene naleyo nkinga. Izikole zishisiwe, zagqekezwa zacekelwa phansi njengoba bekuvaliwe. Ziningi ezikulesi simo okuzovulwa zisabhekene naso.

Itshe limi ngothi ziphathimandla zakithi, ake nikhuphule amasokisi.

Kuyaphela.

Kungathintwa: uMhlonishwa Mntomuhle B Khawula (MPL)
Ilungu lekomiti lezeMfundo kwisiShayamthetho KwaZulu-Natali

Inombolo : 071 207 9445