ISITATIMENDE SABEZINDABA – NGESONTO MHLAKA 14 KUNHLANGULANA 2020

ISITATIMENDE SABEZINDABA  – NGESONTO MHLAKA 14 KUNHLANGULANA 2020

UHULUMENI MAKACACISE NGEZINHLELO ZOKUBUYELA KOKUSEBENZA EMAHOVISI

Iqembu leNkatha Yenkululeko (IFP) KwaZulu Natali likhathazekile ngokudideka okukhungethe izikhungo namahovisi kahulumeni kuzwelonke nasezifundazweni mayelana nokuthi yibaphi abasebenzi bakahulumeni asebebuyele emsebenzini, yibaphi abangakabuyeli.

Ngomhlaka 4 kuNhlangulana 2020, bonke othisha KwaZulu Natali bakhonjwe ngumqashi ngenjumbane ukuba babuyele emsebenzini. Ngomhlaka 8 kuNhlangulana 2020, abafundi bebanga lesi-7 nele -12 babuyiselwe ezikoleni. Amanye amabanga azobuyiselwa kancane kancane ngokuqhubeka kwesikhathi. Ngasohlangothini lothisha, bonke babuyiselwe emsebenzini ngokungakhethile ukuthi lowothisha ufundisa ibanga lesi-7 nele-12 noma cha.

Kunokudideka kweminye iminyango kahulumeni mayelana nokuthi yibaphi abasebenzi asebebuyela nabangakabuyeli emisebenzini yabo. Iqembu leNkatha Yenkululeko likhathazekile  ngokuthi mayelana nothisha, umyalelo ubuqonde ngqo ukuba bonke babuyele emsebenzini ngomhlaka 4 kuNhlangulana. Kepha kulena eminye iminyango kuhulumeni akucaci kahle . Kubukeka kukwamazibonele. Abathandayo bayabuyela, abangakathandi bazihlalele emakhaya.

Isikhungo sokulawulwa kwabasebenzi bakahulumeni eNingizimu Afrika sinomnyango owodwa. Ngakhoke uhulumeni makaqede lokhu kudideka. Nanjengoba kwenzekile kothisha, uma neminye iminyango kahulumeni isivula ukusebenza, makube nomyalelo ocacile kubasebenzi bakhe ukuthi babuyela kanjani emsebenzini.

Ngokunjalo nabahlonishwa oSomlomo ephalamende likazwelonke nakumaphalamende ezifundazwe mabacacise ukuthi wubani osebuyela emsebenzini futhi wubani ongakabuyeli, ngoba yini?

Kuyaphela.

Kungathintwa : uMntomuhle B Khawula- Ilungu Sishayamthetho saKwaZulu-Natali

Inombolo – 071 207 9445